Katalog 65 odpadów Opisy skład chemiczny gospodarowanie

Cena 38.51 zł Katalogowa 49 zł

Prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do wytwarzania określonego rodzaju odpadów, co wiąże się z koniecznością poprawnej klasyfikacji odpadów, ich magazynowania zgodnego z przepisami a także dalszego zagospodarowania. Właściwe prowadzenie gospodarki odpadowej w firmie może przyczynić się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uniknięcia kar w przypadku kontroli ze strony organów ochrony środowiska.W celu ułatwienia prawidłowej klasyfikacji, magazynowania i zagospodarowania odpadów powstających w firmie, opracowaliśmy płytę CD, „Katalog 65 odpadów”, którą mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce.Każda z kart odpadów posiada kod odpadu oraz jego nazwę. Dodatkowo scharakteryzowany jest skład chemiczny danego odpadu i opis uszczegóławiający, W jaki sposób dany rodzaj odpadu jest wytwarzany. W kartach zawarto również informacje na temat sposobu minimalizowania ilości wytwarzania danego rodzaju odpadu oraz jego magazynowania wraz ze wskazaniem dodatkowych wymagań, jeżeli zostały określone dla danego odpadu.Informujemy również, w jaki sposób zagospodarować, zgodnie z prawem, dany rodzaj odpadu, czy można go przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami albo też poddać go przetwarzaniu poza instalacjami. W ostatniej części każdej karty zawarte zostały informacje na temat najczęściej popełnianych błędów przy klasyfikacji odpadów, co dodatkowo powinno ułatwić Państwu poprawne sklasyfikowanie danego rodzaju odpadu.