Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Cena 120.44 zł Katalogowa 168 zł

Komentarz zawiera zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:
- zadań dyrektora szkoły związanych z wdrażaniem reformy,
- statusu dyrektora wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w okresie reformy,
- przygotowania arkusza organizacyjnego,
- praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych, w tym w zakresie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko, uzupełniania etatu nauczyciela, stanu nieczynnego czy ograniczenia zatrudnienia.

Komentarz do karty nauczyciela to kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.:
- wymagań kwalifikacyjnych,
- awansu zawodowego,
- powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
- wynagradzania i czasu pracy,
- uprawnień socjalnych i urlopów,
- uprawnień emerytalnych,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zjawiska mobbingu,
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, chorób zawodowych,
- szkoleń w zakresie bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
- działalności socjalnej szkoły.

Ułatwieniem dla Czytelnika komentarza jest spis wszystkich omawianych w książce zagadnień, skorowidz rzeczowy a także ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.