Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Cena 164.03 zł Katalogowa 219 zł

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz zawiera szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Książka szeroko omawia prawa i obowiązki dyrektora względem nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zawiera szereg praktycznych i przedstawionych zrozumiałym językiem wskazówek, które mogą być stosowane w codzienności szkolnej. Poza tym w sposób przyswajalny przytacza poglądy orzecznictwa, które są niezwykle przydatne w przypadku wątpliwości interpretacyjnych. Podpowiada też, W jaki sposób uniknąć konsekwencji, które groziłyby w przypadku naruszenia prawa przez dyrektora.

Wstęp
Postanowienia wstępne
Obowiązki nauczycieli
Wymagania kwalifikacyjne
Awans zawodowy nauczycieli
Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Warunki pracy i wynagrodzenie
Nagrody i odznaczenia
Uprawnienia socjalne i urlopy
Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Ochrona zdrowia Dzień Edukacji Narodowej
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Uprawnienia emerytalne
Przepisy szczególne
Przepisy przejściowe i końcowe
Wykaz aktów prawnych powołanych w książki