Karta Nauczyciela Komentarz

Cena 149.79 zł Katalogowa 189 zł

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty.
Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym m.in.:
- zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela,
- obowiązek doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły,
- nowy składnik wynagrodzenia „dodatek za wyróżniającą pracę”,
- zmiany zasad wykorzystywania urlopu przez dyrektora, wicedyrektora a także innych osób zajmujących stanowiska kierownicze,
- doprecyzowanie i uszczegółowienie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.