Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Cena 105.82 zł Katalogowa 139 zł

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne (tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) stanowią z punktu widzenia „jedną całość”. Podmioty te są bowiem uznawane za jednego podatnika VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustaje odrębność podatkowa jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno jednostki organizacyjne JST (jak i sama JST – czyli gmina, powiat czy województwo) muszą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług.
Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień popartych licznym odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące bieżących problemów ze stosowaniem tego podatku, które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń występujących w realiach niemal każdej JST. Prezentowane wskazówki, analizy a także instrukcje uwzględniają rozwiązania ustawy z 13.9.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto książka zawiera liczne odpowiedzi na pytania, które rozwiązują bieżące problemy z VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Publikacja prezentuje praktyczne wskazówki prowadzenia rozliczeń VAT w JST w związku z obowiązkiem wdrożenia systemu scentralizowanych rozliczeń od 1 stycznia 2017 prezentują:

- wzór zarządzenia w sprawie podjęcia scentralizowanych rozliczeń w JST,
- wzory instrukcji podatkowych z objaśnieniami odnoszące się do typowych, występujących w JST zdarzeń wywołujących skutki w obszarze VAT,
- liczne odpowiedzi na bieżące pytania.

Dzięki tej książki dowiedzą się Państwo m.in.:

- W jaki sposób wprowadzić zarządzenia i instrukcje w zakresie rozliczeń VAT w JST
- jakie elementy instrukcji podatkowych mogą okazać się szczególnie użyteczne w praktyce codziennych rozliczeń,
- w jaki sposób opodatkować czynności JST związane z nieruchomościami,
- jak stosować zwolnienia podatkowe w sektorze oświaty,
- jak rozpoznać skutki podatkowe wielu typowych zdarzeń w JST,
- w jaki sposób odliczać podatek naliczony w JST z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji,
- w jaki sposób odliczać podatek naliczony w drodze korekty wstecz za okresy sprzed podjęcia centralizacji,
- w jaki sposób prowadzić wspólne rejestry podatkowe,
- jak stosować zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży kasą rejestrującą w konkretnych przypadkach,
- kiedy, w odniesieniu do konkretnych zdarzeń, istnieje obowiązek wystawienia faktury,
- jak jednostki organizacyjne powinny wystawiać faktury, faktury korygujące, duplikaty i noty korygujące w imieniu JST,
- jaka wewnętrzna procedura usprawni obieg dokumentów w wewnętrznej strukturze JST.

Książka zawiera również wyroki sądowe, najważniejsze interpretacje podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów dotyczące kwestii VAT w samorządzie.