Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Cena 155.14 zł Katalogowa 179 zł

W 2018 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Wprowadzają one konieczność wprowadzenia m.in. następujących instrukcji:

- Zmiany w zakresie CIT a także PIT. W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2175). Jest to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT od wielu lat. Obecnie w Sejmie jest projekt zmieniający tą nowelizację z 27.19.2017 r. Jest to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa wpłynęła do sejmu 22.2.2018 r. – druk Sejmowy 2291). W związku z tą zmianą prezentujemy m.in. następujące wzory instrukcji:
- Instrukcja w zakresie podziałów przychodów na kapitałowe i pozostałe,
- Instrukcja w zakresie zaliczania w koszty aktywów niskocennych,
- Instrukcja amortyzacji środków trwałych uwzględnieniem zarówno zmian wprowadzonych od 1.1.2018 r. ale też zmian w zakresie amortyzacji jednorazowej tj. wprowadzonych od 1.8.2017 r.,
- Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej,
- Inwentaryzacja w zakresie limitowanych usług niematerialnych (art. 15e)
- Instrukcje w zakresie niedostatecznej kapitalizacji
- Instrukcja rozliczania strat z lat ubiegłych
- Instrukcja w zakresie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (w kontekście uchylenia obowiązku zapłaty dla zaliczek do wartości 1000 zł)
- Instrukcja w zakresie opodatkowania wygranych w konkursach organizowanych przez przedsiębiorstwo i dodatkowo w zakresie obowiązków o charakterze płatnika z tego tytułu;
- Zmiany w zakresie PIT oraz CIT wprowadzone przez inne ustawy. W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (poz. 2201). Wprowadza ona m.in. korzystne zmiany dotyczące odliczenia kosztów kwalifikowanych. W związku z tą zmianą prezentujemy instrukcję w zakresie rozliczenia ulgi na badania i rozwój.
- Zmiany w zakresie VAT. W dniu 1.7.2018 r. wejdzie w życie ustawa z 15.12.2017 r. zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62). Ustawa ta wprowadza mechanizm podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na konto VAT). W związku z tą zmianą prezentujemy instrukcję w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.
- Zmiany w zakresie rachunkowości. Na prowadzenie rachunkowości wpływ miały m.in. powyżej opisane zmiany w podatkach. Ponadto opublikowano nowe wersję Krajowego Standardu Rachunkowości: Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych (Dz.Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 2016) oraz Nr 9 „Sprawozdanie z działalności” (Dz.Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2018 r. poz. 4), W jaki sposób również w dniu 9.1.2018 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe stanowisko w sprawie realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1b RachunkU, nakładających obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia obrazu jednostki (Dz.Urz. MF z 2018 r. poz. 7). Stanowisko to wchodzi w życie 8.2.2018 r. Ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2018 r. Ponadto od 1.10.2018 r. wchodzi w życie ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 398), a na stronach RCL można śledzić postępy prac nad dużą nowelizacją ustawy o rachunkowości – chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W związku z tymi zmianami prezentujemy aktualny wzór polityki rachunkowości.
- Zmiany w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W dniu 13.7.2018 r. wejdzie w życie ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (poz. 723). W związku z tą zmianą prezentujemy instrukcję dotyczącą wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę Instrukcje księgowe i podatkowe 2018. Książka przedstawia:

- 61 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na maj 2018 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych),
- 21 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (to są nowe zagadnienia, które nie były poruszane w wydaniu z 2017 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach, głównie z ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175),
- 90 wzorów dokumentów na płycie CD.

Należy pamiętać, że brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

- Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Integralną częścią książki jest płycie CD na której znajduje się ponad 90 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.