infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016

W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:
- otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych,
- zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej a także sald kont ksiąg pomocniczych,
- odsetek za zwłokę,
- odpisów aktualizujących wartości należności,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wydatków niewygasających,
- dotacji udzielonych z budżetu państwa i budżetu JST,
- oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju,
- sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych
Dzięki infoKalendarzowi będziecie Państwo pamiętać o każdym terminie, takim jak:
- przeprowadzenie inwentaryzacji,
- przekazanie na rachunek budżetu JST środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów,
- dokonanie wydatków niewygasających,
- przesłanie wniosku o przeprowadzenie oceny zgodności planowanej inwestycji ze strategiami rozwoju do ministra ds. rozwoju regionalnego,
- sporządzenie sprawozdania finansowego,
- sporządzenie sprawozdań budżetowych,
- sporządzenie sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
- wykonanie ustawy budżetowej.
Ponadto infokalendarz zawiera przejrzyście usystematyzowane zagadnienia księgowo-finansowe w tabelach. infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016 to:
- stawki odsetek za zwłokę zaległości podatkowych,
- stawki odsetek ustawowych,
- terminy przekazywania oraz odbiorcy sprawozdań,
- rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego,
- skala podatkowa,
- koszt uzyskania przychodów,
- ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców
InfoKALENDARZ księgowego budżetu 2016 idealnie sprawdza się w pracy oprócz dziennego terminarza zawiera:
- Szczegółowo rozpisane czynności i terminy z finansów publicznych i podatków,
- Praktyczne zestawienie danych księgowych i podatkowych,
- Daty czynności księgowych i podatkowych oraz sprawozdań finansowych i budżetowych.