Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Cena 149.43 zł Katalogowa 199,5 zł

Książka stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – szeroko ujmuje problematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na bogatą literaturę i orzecznictwo sądowe, w pierwszej części w sposób zarówno praktyczny, W jaki sposób i dydaktyczny wyjaśnia między innymi takie regulacje, jak:
nawiązanie stosunku pracy i ochrona danych osobowych (prywatności) pracownika,
rodzaje umów o pracę,
rozwiązanie stosunku pracy,
kwestie związane z ustalaniem i ochroną wynagrodzenia, karami porządkowymi, odpowiedzialnością materialną pracownika a także odpowiedzialnością pracodawcy wobec pracownika,
ochrona pracy kobiet (w tym związana z ciążą i wychowywaniem dzieci),
ochrona młodocianych,
urlopy pracownicze.

W drugiej części książki zostały przedstawione podstawowe instytucje związane ze sferą procesową prawa pracy.

Trzecia część to omówienie istotnych instytucji zbiorowego prawa pracy, jakimi są między innymi:
spór zbiorowy,
rokowania, mediacja i arbitraż,
strajk (rodzaje strajków),
inne rodzaje akcji protestacyjnych,
rola i uprawnienia związków zawodowych, rad pracowników czy europejskich rad zakładowych.

Książka może być z powodzeniem wykorzystywana przez działy HR i służby organizacyjno-prawne, związki zawodowe oraz inne przedstawicielstwa pracownicze. Adresowana jest także do studentów kierunków prawa, administracji, zarządzania, ekonomii oraz pokrewnych studiów podyplomowych.