Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Cena 111.27 zł Katalogowa 129 zł

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie zawiera zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z:
- nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania zarządów w spółkach komunalnych,
- ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która przyznała radnym nowe uprawnieni wobec spółek samorządowych,
- ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, jaki wprowadziła zmiany w zakresie wymogów dla członków rad nadzorczych spółek samorządowych,
- z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającej zamówienia in house do polskiego systemu prawnego, także w relacjach gmina – własna spółka.

W książki Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego omówiono też propozycje projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dotyczącym zmian w zasadach zasiadania w radach nadzorczych i wynikające z niej wykluczenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta i ich zastępców z zasiadania w jakichkolwiek radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Rozwiązania zawarte w tych ustawach odnoszą m.in. do zasad wynagradzania w spółkach, wymogów co do członkostwa w organach, sposobów powierzania przez samorządy zadań własnym spółkom. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta będzie przydatna w praktyce wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów ale również członkom organów spółek.
Książka Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem spółek gdzie udziałowcem jest samorząd. Są to m.in. kwestie dotyczące:
- W jaki sposób można mówić o spółce samorządowej?
- Jakie rodzaje spółek mogą tworzyć poszczególne samorządy?
- Jakie są procedury utworzenia spółki przez samorząd terytorialny?
- Kto tworzy spółkę komunalną, określa przedmiot jej działalności, powołuje członków jej organów?
- W jaki sposób przekształcić samorządowy zakład budżetowy w spółkę? jakie są konsekwencje takiego działania?
- Dopuszczalny przedmiot działalności spółek samorządowych?
- Czy i kiedy spółka może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej? Jakie są sankcje za prowadzenia działalności poza dopuszczalnym zakresem?
- Który organ samorządu nadzoruje spółki, na czym polega nadzór i jak powinien być wykonywany?
- Czy spółka samorządowa podlega komisji rewizyjnej?
- Jakie warunki należy spełnić aby zasiadać w radzie nadzorczej spółki z udziałem samorządu? Czy wójt, burmistrz, prezydent, radny mogą być członkami rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu? W ilu radach nadzorczych można zasiadać? Czy pracownicy muszą mieć przedstawiciela w radzie nadzorczej? Kto może być członkiem zarządu takiej spółki? Jakie są sankcje za naruszenie ograniczeń w zasiadaniu w organach spółek samorządowych?
- Jak ustalać wynagrodzenia dla zarządów i rad nadzorczych? Co zmieniła nowa ustawa kominowa w zasadach wynagradzania członków organów spółek samorządowych? Czy umowy o prace dla członków zarządu mają ponadto rację bytu?
- Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie organów spółki samorządowej? Czy zarząd może odpowiadać majątkowo za błędy w kierowaniu spółką?
- W jaki sposób prawidłowo powierzyć spółce realizację zadań samorządu? Czy in house uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych wykluczył powierzanie zadań na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej? Jak ustalić wynagrodzenia dla spółki za realizację powierzonych zadań?
- Czy samorząd może zbyć udziały albo akcje spółki i kto o tym decyduje? W jakiej procedurze to następuje?

Uzupełnieniem książki Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest płyta CD, na której znajdą się m.in. :
- wzory umowy spółki komunalnej,
- wzory uchwał rady gminy (miasta) o powołaniu spółki, przekształceniu zakładu budżetowego, w sprawie zasad wnoszenia wkładów do spółki, powierzenia spółce wykonania zadania własnego,
- zarządzenia organu wykonawczego w sprawie nadzoru na spółkami samorządowymi,
- wzory uchwał zgromadzenia wspólników dotyczące sprawozdań finansowych, absolutoriów dla członków organów, a także wyboru członków rady nadzorczej,
- wzory uchwał organów spółki związane z wynagrodzeniami w spółce, wzór kontraktu menadżerskiego,
- wzór uchwały prywatyzacyjnej.