Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W książce wyjaśniono m.in.:

czym jest obowiązek alimentacyjny,
kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
W jaki sposób ustalić wysokość świadczenia,
jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
jak strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
w jakich sytuacjach możliwa jest zmiana kwoty świadczenia,
co należy zrobić w przypadku świadczeń nienależnie pobranych,
jakie działania należy podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego.

Całość wzbogacona szeregiem praktycznych przykładów, orzecznictwem sądowym, a także wzorami niezbędnych dokumentów (decyzje, wnioski, upoważnienia, notatki służbowe).
W książki uwzględniono szereg ważnych zmian w przepisach prawnych, m.in.:

zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1428),
zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujące od 1 lipca 2017 r. (ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 777),
nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego (obowiązującą od 1 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 935).

Dodatkowo suplement elektroniczny z wzorami dokumentów zawartymi w książce (dokumentacja w edytowalnym formacie MS Word) a także tekstami istotnych dla omawianej materii aktów prawnych.
Plik suplementu do ściągnięcia przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
Książka kierowana przede wszystkim do pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy w codziennej pracy zajmują się przyznawaniem świadczeń, a także do prawników reprezentujących klientów ośrodków pomocy społecznej.