Elektronizacja zamówień publicznych

Cena 51.68 zł Katalogowa 69 zł

Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą a także sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie musiał być składany wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast pełna elektronizacja nastąpi od 18 października 2018 r. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

- zdefiniowanie pojęcia środka komunikacji elektronicznej,
- wprowadzenie zasady komunikacji drogą elektroniczną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- wskazanie możliwości nałożenia przez zamawiających wymagań dotyczących zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych.
Dla wygody Czytelników Książka została uzupełniona o tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych, wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz przykładowe pytania i odpowiedzi.
Poradnik jest skierowany do wszystkich, którzy na co dzień stykają się z problematyką zamówień publicznych: prawników, pracowników instytucji zamawiających, a także wykonawców będących uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.