Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2017

Książka do egzaminu na doradcę podatkowego

Książka z testami zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 22.4.2016 r. Nr 10/VI/2016, obowiązującą od 1.6.2016 r. a także uchwałą zmieniającą z 4.7.2016 r. Nr 12/VI/2016, obowiązującą od 8.7.2016 r.

Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne. Oprócz podania podstawy prawnej Autorzy wskazali również prawidłową odpowiedź.

Książka zawiera najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w materialnym prawie podatkowym (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz w Ordynacji podatkowej, m.in. wynikające z: ustawy z 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1052), które zmieniają zasady koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą, system poboru podatku VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw oraz warunki usługowe sprowadzania paliw płynnych do kraju w systemie zawieszenia poboru akcyzy; ustawy z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846), które wprowadzają do polskiego prawodawstwa klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Autorzy w udzielonych odpowiedziach uwzględniają także zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz.Urz. UE L Nr 269, s. 1), które uchyla rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 19.10.1992 r. ustanawiający Wspólnotowy Kodeks Celny. Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego stosuje się od 1.5.2016 r. Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnego prawa celnego upraszczają prawodawstwo celne, m.in. przez ujednolicenie obsługi obrotu towarowego z zagranicą w całej UE, wprowadzenie ułatwień w zakresie procedur celnych, wdrożenie obsługi procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku.

Publikacja zawiera także dostęp do pytań testowych on-line. Umożliwiają one osobie, która przygotowuje się do egzaminu sprawdzenie we własnym zakresie wiedzy, zdiagnozowanie problematycznych obszarów i weryfikację w trakcie przygotowywania się do egzaminu. Pytania, które wyświetlane są losowo można rozwiązywać zarówno z wybranego działu (w trybie nauki), W jaki sposób również ze wszystkich jednocześnie (w trybie egzaminu testowego).

Oprócz testów on-line publikacja daje także dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Prezentowana książka – wspólnie z publikacjami: Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy i Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte stanowi pełne kompendium wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje opcja bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych. Dostęp trwa od 1.10.2016 r. do 1.10.2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych aktów prawnych: Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy o podatku tonażowym, Ustawy o podatku akcyzowym, Ustawy o grach hazardowych, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawy o podatku rolnym, Ustawy o podatku leśnym, Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawy o podatku od spadków i darowizn, Ustawy o opłacie skarbowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Prawa dewizowego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego, Ustawy o kontroli skarbowej, Ustawy o doradztwie podatkowym, Prawa celnego, Ustawy o rachunkowości, Unijnego Kodeksu Celnego, Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w Administracji wraz z aktami wykonawczymi.