Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Cena 141.23 zł Katalogowa 199,5 zł

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom a także głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach.
Tekst książki Dokumentacja zasad polityki rachunkowości, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidualne rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny zawierający treść zarządzeń w formacie MS Word. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektronicznego wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.
Książka Dokumentacja zasad polityki rachunkowości przygotowana według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 roku zawiera nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911).