Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)

Książka przygotowana według stanu prawnego na styczeń 2016 roku zawiera nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości a także planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana Dz.U. z 2015 r. poz. 1954).
Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny zawierający treść zarządzeń w formacie MS Word. Plik z suplementem można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).