Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

Płyta CD zawiera zbiór instrukcji, zarządzeń a także innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową.
- Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości
- Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
- Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
- Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
- Instrukcje magazynową
- Instrukcje inwentaryzacyjną
- Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej
- Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
- Zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych
- Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
- Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur windykacji należności
- Wzory zakresów obowiązków pracowników komórki finansowej jednostek organizacyjnych.