Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!!

Wyróżnikiem tej książki jest:

- kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.
- najbardziej obszerna (z dostępnych na rynku wydawniczym) Książka ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny,
- komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru – komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki a także uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki,
Standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej. Kompletna, spójna i adekwatna do potrzeb dokumentacja wewnętrzna pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie celów i zadań przez jednostki sektora finansów publicznych.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in. jak:

- zaktualizować i poprawić już istniejącą w jednostce dokumentację (politykę) rachunkowości,
- zaprojektować obieg dowodów księgowych i zasady ich kontroli,
- ustalić procedury w zakresie gospodarowania mieniem,
- opisać system kontroli zarządczej w JSFP,
- udokumentować funkcjonujący w jednostce system zarządzania ryzykiem,
- ustalić procedury zapewniające skuteczną realizację obowiązku dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym,
- opracować i wdrożyć stosowne regulaminy po nowelizacji prawa zamówień publicznych,
- rozliczyć koszty podróży służbowej, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- określić procedury zapewniające zawieranie umów związanych z wykonywaniem zadań jednostki we właściwym trybie i z zachowaniem limitów zaciąganych zobowiązań,
- zaprojektować procedury i zasady ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetu,
- wdrożyć w jednostce procedury, które mają na celu ochronę informacji,
- W jaki sposób określić reguły przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów,
- jak ustalić zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych.
Książka ta to zbiór zarządzeń, regulaminów i instrukcji związanych m.in.:

- polityką rachunkowości,
- kontrolą zarządczą,
- zamówieniami publicznymi,
- gospodarką kasową i magazynową,
- gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
- delegacjami służbowymi.
Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami związanymi m.in. z:

- rachunkowością JSFP – od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…). Zmiany te są konsekwencją wprowadzonych zmian ustawą z dnia 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1333),
- ustrojem SJFP – od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), które dotyczą m.in. możliwości łączenia gmin, tworzenia związków międzygminnych, czy też wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla podległych i nadzorowanych przez JST jednostek organizacyjnych,
- zamówieniami publicznymi – w lipcu 2016 r. wejdą w życie obszerne zmiany w zakresie zamówień publicznych.