Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach finansów publicznych

Przygotuj dokumentację księgowo-finansowo swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami!

Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele przemian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych a także w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały działanie na dokumentację księgową funkcjonującą w jednostce finansów publicznych. Nowy 2014 r. zapowiada się również ciekawie pod względem liczby nowych regulacji. Dlatego nadzwyczaj pomocne dla księgowych są aktualne i sprawdzone wzory instrukcji i regulaminów księgowych regulujących normy postępowania według nowo-obowiązujących kodeksów prawnych, które znajdą Państwo w książce pt.:

Dokumentacja wewnętrzna w placówkach sektora finansów publicznych

Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, które powinna posiadać każda jednostka skalarna sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i regulaminów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej książce każdy istotny księgowy i naczelnik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami.

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny dla kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty prawne spojone z tematyką książce oraz przeszło 80 wzorów dokumentów omówionych w książce.

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, które powinna posiadać każda jednostka skalarna sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i regulaminów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej książce każdy istotny księgowy i naczelnik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami.

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny dla kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Książka pozwala na formalne uregulowanie systemu kontroli zarządczej, w tym obszarów dotyczących:

 • organizacji urzędu;
 • etyki w placówkach sektora finansów publicznych;
 • gospodarki majątkiem (inwentaryzacji, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, obrotu gotówkowego, magazynowego);
 • obiegu i kontroli dokumentów (finansowo-księgowych, drukami ścisłego zarachowania);
 • archiwizowania i zarządzania archiwum;
 • wszelkiego rodzaju rozliczeń (zakupu okularów korygujących wzrok, rozliczeń wyjazdów służbowych i zagranicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, służbowych kart płatniczych);
 • instytucjonalnej kontroli (kontroli resortowej, kontroli wewnętrznej);
 • zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • udzielania zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro i o wartości przekraczającej 30 000 euro), a zarówno funkcjonowania Komisji Przetargowej;
 • udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tym, co odróżnia tę publikację od innych, są komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru. Komentarz przedstawia normy obowiązujące w danym obszarze aktywności jednostki oraz uporządkowana sekwencja wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty prawne spojone z tematyką książce oraz przeszło 100 wzorów dokumentów omówionych w książce.