Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Cena 197.94 zł Katalogowa 262,5 zł

Przygotuj dokumentację podatkową i sprawozdawczą z zakresu cen transferowych

Książka przedstawia kwestie wątpliwe, dotyczące stosowania regulacji krajowych i międzynarodowych z zakresu przygotowania obligatoryjnej dokumentacji do organu podatkowego. Dowiesz się jakie konkretne dane muszą być zawarte w deklaracji CIT-TP i PIT-TP składanej po raz pierwszy do 2 kwietnia 2018 r.?

Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – Książka stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Dokumentacja podatkowa zawiera nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Autorzy książki Dokumentacja podatkowa cen transferowych opracowali liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji lub zdarzeń, W jaki sposób również schematy postępowania czy kwestionariusze. Przykłady dokumentacji podatkowych, zarówno lokalnej (local file), jak i grupowej (master file), wynikają z bogatych doświadczeń zawodowych poszczególnych Autorów, stąd też zawierają cenne komentarze, wskazówki ważne dla praktyków. Autorzy szczegółowo omawiają:

- nowe, zmienione wymogi w zakresie dokumentowania transakcji, w tym w szczególności przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego a także elementy dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod szacunku przy określaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji;
- problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej, jak i podstawowym narzędziem do weryfikacji cen transferowych;
- zagadnienia wyboru i zastosowania metody podziału zysków w procesie szacowania dochodu w świetle projektowanych nowych wytycznych OECD;
- zagadnienia związane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności związane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa;
- specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono przykłady sporządzenia dokumentacji podatkowej poszczególnych rodzajów transakcji, w tym m.in.:

- typowe transakcje w zakresie obrotu towarowego (pełen producent, producent kontraktowy, dystrybutor ponoszący pełne lub ograniczone ryzyko handlowe);
- transakcje związane z obrotem wartościami niematerialnymi i prawnymi (metody wyceny, sprzedaż WNiP);
- transakcje usługowe (w tym: usługi doradcze, reklamowe, budowlane, transportowe, finansowe, najem lub dzierżawa, usługi elektroniczne, informatyczne lub telekomunikacyjne);
- szczególne rodzaje dokumentacji podatkowej, tj. dotyczące umowy spółki niebędącej osobą prawną oraz transakcji z zakładem zagranicznym;
- usługi o niskiej wartości dodanej.

Książka Dokumentacja podatkowa cen transferowych polecana pracownikom działów finansowych w przedsiębiorstwach wszelkich branż dokonujących transakcji z krajowymi lub zagranicznymi podmiotami powiązanymi; doradcom podatkowym, radcom prawnym, biegłym rewidentom, pracownikom aparatu skarbowego, a także studentom pogłębiającym wiedzę w zakresie opodatkowania przedsiębiorców.