CIT 2018 Komentarz

CIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. zawiera zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Nasza Książka zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także przykłady i wzory pokazujące, W jaki sposób przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jaki omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. W komentarzu zostały uwzględnione a także szczegółowo omówione nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Wprowadzają one m.in.:
- nowe zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi,
- nowe zasady zaliczenia w koszty wydatków na samochody osobowe,
- ograniczoną opcja posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji,
- ulgę podatkową obejmującą dochody z dysponowania prawami własności intelektualnej (tzw. IP Box)
- zmianę sposobu rozliczania straty podatkowej (dotyczy strat powstałych od 2019 r.),
- objęcie zwolnieniem od podatku odszkodowań za szkody w środku trwałym,
- podatek od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax),
- objęcie zwolnieniem od podatku dochodów (przychodów) spółek inwestycyjnych (ASI),
- zastąpienie obowiązującej dotychczas stawki podatku w wysokości 15% niższą stawką podatku w wysokości 9%,
- informowanie organów podatkowych w rocznych zeznaniach podatkowych o dokonanych wyborach mających wpływ na rozliczenie podatku.
- W książki znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników CIT pytania dotyczące m.in.:
- rozliczania kosztów podatkowych,
- ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
- rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
- zasad amortyzacji,
- sporządzania dokumentacji cen transferowych,
- rozliczania podatkowego leasingu,
- opodatkowania nieruchomości komercyjnych,
- wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której można poniesiony wydatek zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności jego amortyzacji,
- podatkowych grup kapitałowych,
- opodatkowania dochodów jednostek kontrolowanych,
- katalogu przychodów opodatkowanych podatkiem u źródła,
- określenia limitu, do którego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności oraz wierzytelności umorzone.