Marek Wierzbowski - Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Zobacz Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski
Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285650 Marek Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283298 Marek Wierzbowski

Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje ...

Zobacz Postępowanie administracyjne Wierzbowski
Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596347 Marek Wierzbowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich ...

Zobacz Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074421 Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub admini ...

Zobacz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245678 Marek Wierzbowski

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wyd ...

Zobacz Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597238 Marek Wierzbowski

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do usta ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481871 Marek Wierzbowski

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Au ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445101 Marek Wierzbowski

Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. K ...

Zobacz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326441523 Marek Wierzbowski

Komentarze Lex z 2013 roku są adresowane do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, adwokatów i radców pr ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553524 Marek Wierzbowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem za ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Marek Wierzbowski