Marek Wierzbowski - Konstytucja biznesu Komentarz

Zobacz Konstytucja biznesu Komentarz
Konstytucja biznesu Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603416 Marek Wierzbowski

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą d ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz
Prawo budowlane Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245661 Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlane ...

Zobacz Prawo administracyjne Wierzbowski Marek
Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072540 Marek Wierzbowski

Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe p ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283298 Marek Wierzbowski

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ...

Zobacz Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski
Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285650 Marek Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 ...

Zobacz Postępowanie administracyjne Wierzbowski
Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596347 Marek Wierzbowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich ...

Zobacz Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074421 Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub admini ...

Zobacz Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597238 Marek Wierzbowski

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do usta ...

Zobacz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245678 Marek Wierzbowski

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wyd ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481871 Marek Wierzbowski

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Au ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Marek Wierzbowski