Komentarze Becka - Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Zobacz Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598679 Komentarze Becka

Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotn ...

Zobacz Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287449 Komentarze Becka

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie pot ...

Zobacz Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581189 Komentarze Becka

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność między ...

Zobacz Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581295 Komentarze Becka

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) ...

Zobacz Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński
Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581110 Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojaw ...

Zobacz Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289207 Komentarze Becka

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. – ...

Zobacz Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn Komentarze Becka

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z ...

Zobacz Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289160 Komentarze Becka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 ...

Zobacz Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285698 Komentarze Becka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw ...

Zobacz Kodeks wyborczy komentarz Banaszak
Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289993 Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawian ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Becka