Analiza sprawozdań finansowych

Wzrost zapotrzebowania na informacje ekonomiczne dotyczące działalności przedsiębiorstw wynika z rozwoju i globalizacji gospodarki. Podstawowym źródłem tego rodzaju informacji są sprawozdania finansowe, na których podstawie można zaobserwować zmiany, jakie zaszły w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. Umiejętność analizy sprawozdań finansowych umożliwia podejmowanie efektywnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie, co ma szczególne znaczenie w ca także bardziej niepewnym i konkurencyjnym otoczeniu. WAnalizie sprawozdań finansowych autor zwrócił uwagę Czytelnika na:
ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (charakterystykę systemu sprawozdawczości, założenia analizy oraz metody analizy ekonomicznej),
charakterystykę podstawowych sprawozdań finansowych (np. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, skonsolidowanego sprawozdania finansowego) oraz analizę dynamiki, struktury i zależności między elementami sprawozdań finansowych,
zastosowanie wskaźników finansowych (np. wskaźników rentowności, płynności finansowej i wspomagania finansowego) w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
liczne przykłady zaczerpnięte z praktyki gospodarczej.