Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Cena 91.68 zł Katalogowa 119 zł

W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Autorka przedstawia zasady księgowej ewidencji amortyzacji na schematach, a analizowane zagadnienia popiera licznymi przykładami, interpretacjami organów podatkowych oraz orzeczeniami sądów.
Czytelnik znajdzie w książki praktyczne rozwiązania wielu problemów, z którymi boryka się w codziennej pracy. Dowie się między innymi, co zrobić w przypadku przyjęcia do ksiąg rachunkowych rzeczowych aktywów trwałych w okresie późniejszym niż faktyczny okres rozpoczęcia ich użytkowania, W jaki sposób dokonać korekty błędnie naliczonych odpisów i czy aktualizacja oprogramowania komputerowego podlega amortyzacji.
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym mogą też wybrać metodę amortyzacji zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadząc ewidencję, muszą również brać pod uwagę regulacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.